Privacy Policy

Privacybeleid voor onze website

Privacy Policy

Als gebruiker van onze website ontvangt u in dit privacybeleid alle nodige informatie over hoe, in welke mate en voor welk doel wij of derden gegevens van u verzamelen en gebruiken. Het verzamelen en gebruiken van uw gegevens is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) en de Telemediawet (TMW). We zijn bijzonder begaan met de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en werken daarom strikt binnen de wettelijke limieten. De verzameling van deze persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, als dit voor ons mogelijk is. Ook geven we deze gegevens alleen door aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming. Wij bieden voor bijzonder vertrouwelijke gegevens zoals betalingstransacties of in termen van uw verzoeken aan ons door SSL-codering te gebruiken voor hoge beveiliging. We willen echter niet de kans mislopen om de algemene gevaren van internetgebruik aan te wijzen waar we geen controle over hebben. Vooral in e-mailverkeer zijn uw gegevens niet veilig zonder verdere voorzorgsmaatregelen en kunnen ze door derden worden vastgelegd.

Definities

Ons privacybeleid moet voor iedereen gemakkelijk en begrijpelijk zijn. Het privacybeleid maakt in het algemeen gebruik van de officiële voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De officiële definities worden uitgelegd in artikel 4 AVR.

Verzameling van toegangsgegevens

De levering en presentatie van inhoud via onze website vereist technisch het verzamelen van bepaalde gegevens. Met uw toegang tot onze website worden deze zogenaamde serverlogbestanden door ons of de aanbieder van de webruimte vastgelegd. Deze logbestanden laten geen conclusies toe over u en uw persoon. De bijbehorende informatie bestaat uit de naam van de website, het bestand, de huidige datum, de hoeveelheid gegevens, de webbrowser en de versie ervan, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, de verwijzende URL als de pagina van waaruit u zijn overgeschakeld naar onze site, evenals het bijbehorende IP-adres. We gebruiken deze gegevens voor de presentatie en levering van onze inhoud en voor statistische doeleinden. De informatie ondersteunt het aanbod en de voortdurende verbetering van ons aanbod. We behouden ons ook het recht voor om de genoemde gegevens met terugwerkende kracht te onderzoeken, mocht het vermoeden van een illegaal gebruik van ons aanbod bestaan.

Contactformulier en contact per e-mail

Als u ons via een contactformulier of e-mailaanvragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier of uw e-mail, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt met het oog op de verwerking van het verzoek en in geval van vervolgvragen bij ons bewaard. In geen geval zullen we deze gegevens zonder uw toestemming doorgeven. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO en artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, als uw verzoek betrekking heeft op het sluiten van een contract. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw verzoek, op voorwaarde dat er geen conflicterende wettelijke vereisten voor opslag zijn.

Registratie

U hebt de mogelijkheid om u te registreren voor bepaalde diensten die op onze website worden aangeboden en om een ​​gebruikersprofiel te maken. Als onderdeel van de registratie en configuratie verzamelen en gebruiken we de volgende persoonlijke gegevens:

 • voornaam
 • achternaam
 • begroeting
 • postadres
 • E-mailadres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van registratie

Bovendien kan vrijwillige informatie worden verstrekt (bijvoorbeeld telefoonnummer, enz.). Verplichte informatie, die is gemaakt met het oog op de registratie, wordt aangegeven in het invoermasker met een asterisk-aanduiding als verplicht veld. Uw gebruikersaccount geeft u de mogelijkheid om andere delen van onze website te gebruiken en in te loggen voor de aanbiedingen die u hebt gekocht. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is met instemming artikel 6 Abs.1 lit. een DSGVO of artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, als verwerking vereist is om de gevraagde services te leveren. Uw gegevens worden verwijderd zodra het gebruikersaccount op onze website is verwijderd en er geen wettelijke vereisten voor opslag zijn. Een wijziging en / of verwijdering van uw gebruikersaccount, inclusief de gegevens die u hebt verstrekt, kan meestal direct in uw gebruikersaccount worden gedaan nadat u zich hebt aangemeld of door een bericht te sturen naar de persoon die in de introductie wordt genoemd.

Shop

Voor toegang tot onze online winkel, bieden we de mogelijkheid om te registreren onder persoonlijke gegevens voor het aanmaken van een klantaccount. De gegevens worden ingevoerd in een invoermasker en naar ons verzonden en opgeslagen. Een onthulling van de gegevens aan derden vindt niet plaats. Als onderdeel van de registratie voor een klantaccount slaan we uw volgende gegevens op die nodig zijn voor het sluiten van het contract en de uitvoering van het contract:

 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • E-mailadres
 • BTW-ID
 • Telefoonnummer
 • Land
 • Bedrijf

Registratie van de gebruiker is vereist om het contract te vervullen of precontractuele maatregelen uit te voeren of om de gewenste diensten te verlenen. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO. De gegevens worden verwijderd als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Zelfs nadat het contract is gesloten, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van onze contractuele partners op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen. Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om de registratie op elk gewenst moment te annuleren. Een vroege verwijdering van de gegevens is alleen mogelijk, voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen niet uitsluiten dat ze worden verwijderd.

Persoonlijke gegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens in de context van gegevensvermijding en gegevenseconomie alleen voor zover en zolang dit nodig is voor het gebruik van onze website, of wordt voorgeschreven door de wetgever. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en houden ons strikt aan de relevante wettelijke bepalingen en dit privacybeleid bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens. Als het doel van de gegevensverzameling wegvalt of als het einde van de legale opslagperiode is bereikt, worden de verzamelde gegevens geblokkeerd of verwijderd. Regelmatig kan onze website worden gebruikt zonder dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven. Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, adres of e-mailadres, is deze gegevensverzameling vrijwillig. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt deze informatie niet bekendgemaakt aan derden. Houd er rekening mee dat gegevens op internet over het algemeen niet altijd veilig worden verzonden. Vooral bij e-mailverkeer kan bescherming tijdens gegevensuitwisseling niet worden gegarandeerd.

Uw rechten

Hieronder vindt u informatie over welke rechten van de betrokkenen, het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming subsidies naar de persoon die verantwoordelijk is met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens: tot 15 DSGVO informatie over uw persoonlijke gegevens die wij de mogelijkheid om, overeenkomstig art-processen vereisen .. In het bijzonder, kunt u informatie over de verwerking doeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekend gemaakt of de geplande opslag tijd, het bestaan ​​van een recht om te corrigeren, verwijderen of beperken de verwerking of tegenspraak, het bestaan ​​van de te verstrekken Het recht om te klagen, de bron van hun gegevens, als het niet bij ons is verzameld, en het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, waar van toepassing, zinvolle informatie over hun details.

 • Het recht om, in overeenstemming met artikel 16 DSGVO, onmiddellijk de correctie te eisen van onjuiste of ingevulde persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen.
 • Het recht op grond van art. 17 DSGVO de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens te vragen, tenzij de verwerking van hun recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een ​​wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of Verdediging van juridische claims is vereist.
 • Het recht op grond van art. 18 DSGVO het beperken van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, voor zover het de juistheid van de informatie over u wordt geweigerd, de verwerking ervan onwettig is, maar je weigert te annuleren en we de gegevens niet meer nodig hebben, maar dat dit Beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens artikel 21 GDPR
 • Het recht om, in overeenstemming met artikel 20 GDPR, uw persoonlijke gegevens te ontvangen die ons zijn verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen.
 • Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van de federale staat van onze hierboven genoemde zetel of, indien van toepassing, uw gebruikelijke woon- of werkplek.
 • Recht om verleende toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7 par. 3 DSGVO: U hebt het recht om toestemming te herroepen zodra deze eenmaal is gegeven in de verwerking van gegevens met effect voor de toekomst. In geval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover verdere verwerking niet gebaseerd kan zijn op een wettelijke basis voor niet-geautoriseerde verwerking. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Recht op bezwaar

Als uw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6 par. 1 blz. 1 lit. f DSGVO worden verwerkt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 GDPR, voor zover dit gebeurt om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie. Voor zover het bezwaar gericht is tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing, heeft u een algemeen verzakingsrecht zonder dat u een bepaalde situatie hoeft aan te geven.

Als u uw herroepingsrecht of bezwaar wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@auto-wessel.nl

Duur van de opslag van uw gegevens

We verwerken en bewaren uw gegevens voor de duur van onze zakelijke relatie. Dit omvat ook het initiëren van een contract (precontractuele juridische relatie) en de uitvoering van een contract. Daarnaast zijn we onderworpen aan verschillende vereisten voor opslag en documentatie, die u. a. van de handelswet (HGB) en de belastingwet (AO). De daarin vermelde uiterste data voor opslag en / of documentatie zijn maximaal tien jaar na het einde van de zakelijke relatie of de precontractuele relatie. Bovendien kunnen speciale wettelijke voorschriften een langere bewaarperiode vereisen, zoals B. het bewaren van bewijsmateriaal in het kader van het wettelijk statuut van beperkingen. Volgens de artikelen 195 en volgende van het Duitse burgerlijk wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) is de reguliere verjaringstermijn drie jaar; verjaringstermijnen tot 30 jaar kunnen echter ook van toepassing zijn. Als de gegevens niet meer nodig zijn voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen en rechten, worden deze regelmatig verwijderd, tenzij hun tijdelijke verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de in paragraaf 2.2 genoemde doeleinden voor een overwegend legitiem belang. Een dergelijk doorslaggevend legitiem belang is z. B. Zelfs als een schrapping vanwege de speciale aard van de opslag niet mogelijk is of alleen met onevenredige inspanningen en verwerking voor andere doeleinden wordt uitgesloten door passende technische en organisatorische maatregelen.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Deze kleine tekstbestanden worden vanaf onze server op onze pc opgeslagen. Ze ondersteunen de presentatie van onze website en helpen u bij het navigeren op onze website. Cookies verzamelen gegevens over uw IP-adres, browser, besturingssysteem en internetverbinding. We koppelen deze informatie niet aan persoonlijke gegevens en delen deze niet met derden. In geen geval worden cookies door ons gebruikt om schadelijke programma's of spyware op uw computer te brengen. U mag onze website ook gebruiken zonder cookies, wat kan resulteren in een beperkte weergave en functionaliteit van ons aanbod. Als u de cookies wilt deactiveren, kunt u dit bereiken via speciale instellingen van uw browser. Gebruik de helpfunctie om de juiste wijzigingen aan te brengen. U kunt online-advertentiecookies beheren via de volgende links: http://www.aboutads.info/choices voor de VS http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices voor Europa

Overbrengen naar een derde land of een internationale organisatie

Uw gegevens worden alleen overgedragen aan derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte - EER), als dit essentieel is voor de uitvoering van uw bestellingen (bijv. Betalingsopdrachten), wettelijk vereist of als u ons uw toestemming hebt gegeven. Details worden apart aan u verstrekt indien wettelijk vereist. Daarnaast heeft Autobedrijf G.H. Wessel B.V. geen persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties. Maar voor bepaalde taken heeft het Autobedrijf G.H. Wessel B.V. Serviceproviders die meestal gebruikmaken van serviceproviders die hun hoofdkantoor, hoofdgroep of datacenter in een derde land hebben. Een verzending is aanvaardbaar als de Europese Commissie naar eigen goeddunken heeft besloten dat er in een derde land een passend beschermingsniveau bestaat (artikel 45 AVG). Indien de Commissie geen dergelijke beslissing heeft genomen, heeft Autobedrijf G.H. Wessel B.V. of de dienstverlener draagt ​​persoonsgegevens alleen over aan een derde land of internationale organisatie als passende voorzorgsmaatregelen zijn genomen (bijvoorbeeld standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Commissie of de toezichthoudende autoriteit in een bepaalde procedure zijn goedgekeurd) en er zijn uitvoerbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikbaar. Daarnaast is met deze serviceproviders contractueel overeengekomen dat de grondbeginselen van gegevensbescherming altijd zullen worden gesloten met hun contractuele partners in overeenstemming met het Europese gegevensbeschermingsniveau.

Gegevensoverdracht en ontvanger

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden vindt niet plaats, behalve

 • als we dit expliciet hebben aangegeven in de beschrijving van de respectieve gegevensverwerking.
 • als uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, is verlicht.
 • een DSGVO de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f DSGVO is verplicht claims te doen, uit te oefenen of te verdedigen en er is geen reden om aan te nemen dat u een groot belang heeft bij het niet bekendmaken van uw gegevens,
 • in het geval dat de openbaarmaking op grond van artikel 6, lid 1, blz. c DSGVO is er een wettelijke verplichting en - voor zover dit op grond van artikel 6, lid 1, zin 1 is vereist. b DSGVO is vereist voor het regelen van contractuele relaties met u.

Wir nutzen darüber hinaus für die Abwicklung unserer Services externe Dienstleister, die wir sorgfältig ausgewählt und schriftlich beauftragt haben. Sie sind an unsere Weisungen gebunden und werden von uns regelmäßig kontrolliert. Mit welchen wir erforderlichenfalls Auftragsverarbeitungsverträge gem. Art. 28 DSGVO geschlossen haben. Diese sind Dienstleister für das Webhosting, den Versand von E-Mails sowie Wartung und Pflege unserer IT-Systemen usw. Die Dienstleister werden diese Daten nicht an Dritte weitergeben.

Server logfiles

De serverlogbestanden zijn anonieme gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie staat geen persoonlijke conclusies over u toe, maar is om technische redenen onmisbaar voor de levering en presentatie van onze inhoud. Bovendien dienen ze onze statistieken en de voortdurende optimalisatie van onze inhoud. Typische log-bestanden zijn de datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid gegevens die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de browser en versie, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw genomineerd provider, de pagina waarop u om ons aanbod kwam (referrer URL) en uw IP-adres. Logbestanden maken ook een nauwkeurig onderzoek mogelijk in geval van een vermoeden van illegaal gebruik van onze website.

SSL-encryptie

Onze website maakt gebruik van SSL-codering als het gaat om de overdracht van vertrouwelijke of persoonlijke inhoud van onze gebruikers. Deze codering is bijvoorbeeld geactiveerd voor het verwerken van betalingstransacties en voor verzoeken die u via onze website bij ons indient. Zorg ervoor dat de SSL-codering wordt geactiveerd door de juiste activiteiten aan uw zijde. Het gebruik van codering is eenvoudig te herkennen: het display in uw browserlijn verandert van "http: //" in "https: //". SSL-gecodeerde gegevens kunnen niet door derden worden gelezen. Verzend uw vertrouwelijke informatie alleen met geactiveerde SSL-codering en neem contact met ons op in geval van twijfel.

Tegenstrijdige reclame-e-mails

In het kader van de wettelijke afdrukverplichting moeten we onze contactgegevens publiceren. Deze worden soms door derden gebruikt om ongewenste reclame en informatie te verzenden. Wij verzetten ons hierbij tegen elke ongevraagde overdracht van reclamemateriaal van welke aard dan ook.We behouden ons ook uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen het ongewenst en ongevraagd verzenden van reclamemateriaal. Dit geldt in het bijzonder voor zogenaamde spam-e-mails, spambrieven en spamfaxen. Merk op dat ongeautoriseerde verzending van reclamemateriaal zowel antitrustzaken als civiele en strafzaken kan beïnvloeden. Met name spam-e-mails en spamfaxen kunnen leiden tot hoge schadeclaims als ze de bedrijfsactiviteiten verstoren door te veel postbussen of faxmachines te vullen.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief op onze website. Hiervoor hebben we uw e-mailadres nodig. Daarnaast moeten we verifiëren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en de nieuwsbrief wilt ontvangen, in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften. Daarom verzamelen we informatie die een dergelijke beoordeling mogelijk maakt. De gegevens die in dit kader worden verzameld, dienen voor het verzenden en ontvangen van de nieuwsbrief. Ze hebben geen ander doel en zullen niet worden bekendgemaakt aan derden. Afgezien van de informatie die nodig is voor het verzenden van de nieuwsbrief, worden er geen verdere gegevens verzameld op onze site. Aangezien het verzenden en ontvangen van de nieuwsbrief afhankelijk is van uw toestemming, kunt u deze toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw gegevens te allen tijde intrekken zonder opgave van redenen. Gebruik de link "Abonnement opzeggen" in de nieuwsbrief.

Publicatie van vacatures / online sollicitaties

Uw applicatiegegevens worden door ons verzameld en elektronisch verwerkt met het oog op de verwerking van het aanvraagproces. Na uw aanvraag, het sluiten van een arbeidsovereenkomst, worden uw gegevens die zijn verzonden ten behoeve van het gebruikelijke organisatorische en administratieve proces in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten van ons in uw persoonlijke dossier opgeslagen. De verwijdering van de door u verzonden gegevens vindt plaats met afwijzing van uw sollicitatie automatisch twee maanden na aankondiging van de afwijzing. Dit is niet van toepassing als, vanwege wettelijke vereisten (bijvoorbeeld de bewijslast volgens de Algemene wet gelijke behandeling), een langere opslag noodzakelijk is of als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een langere opslag in onze prospectdatabase.

Facebook-plug-in

U vindt plug-ins van het sociale netwerk Facebook op onze website. Wiens partij is de Facebook Inc. Het is gebaseerd in de VS, Californië 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Het Facebook-logo of de "Like-Button" op onze pagina markeren de Facebook-plug-ins die voor u herkenbaar zijn. Let ook op het overzicht van de Facebook-plug-ins op  http://developers.facebook.com/docs/plugins/.Wanneer u onze website bezoekt, maken we rechtstreeks verbinding met de Facebook-server via de plug-in. U wordt daar vervolgens via uw browser heen en weer geschakeld. Voor Facebook betekent dit dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Met een klik op Facebook "Like-Button" koppelt u de inhoud van onze website met uw profiel op Facebook. Voor Facebook wordt het bezoek aan onze site toegewezen aan uw gebruikersaccount. We zijn niet op de hoogte van de aard van de inhoud die naar Facebook wordt verzonden en hoe Facebook deze gebruikt. Haal meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens in de Facebook Privacy Policy, die kan worden gevonden op http://de-de.facebook.com/policy.php. Je kunt de toewijzing van je bezoek aan onze pagina met je Facebook-profiel voorkomen door simpelweg uit te loggen van je Facebook-account.

Facebook

Het sociale netwerk facebook.com geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook"). De plug-ins zijn een van de Facebook-logo (witte "f" op blauwe achtergrond of een icoon "thumbs up") of gemarkeerd met het "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van sociale plug-ins op Facebook zijn hier te vinden: developers.facebook.com/plugins. Wanneer u een pagina van onze website die een social plugin bevat te bezoeken, uw browser wordt een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser verzonden en daarmee in de website geïntegreerd. We hebben dus geen invloed op de hoeveelheid gegevens die opkomt bij het gebruik van deze plugin en informeren u volgens onze kennis. Door de plug-in te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt bezocht. Als u interactie met de plugins, bijvoorbeeld, drukt u op of de Like-knop om een ​​reactie toe te voegen, de bijbehorende informatie van uw browser wordt rechtstreeks naar Facebook en daar opgeslagen. Zelfs als u geen gebruik maken van de bovenstaande plug-ins zijn al aangemeld bij Facebook zijn zoals u onze Facebook pagina's te lezen, is er de mogelijkheid dat Facebook verzamelt contact met u over het overbrengen van gegevens met uw Facebook Kontoverknüpft. Als u geen lid bent van Facebook, bestaat de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres te weten komt en opslaat. Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, en uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Facebook: www.facebook.com/policy.php. Als je een Facebook-lid zijn en niet willen Facebook te verzamelen op onze website informatie over u en gekoppeld aan uw gegevens die zijn opgeslagen op Facebook gegevens, moet u zich aanmelden voordat u onze website bezoeken op Facebook. Je kunt ook voorkomen dat Facebook-plug-ins worden geladen met de browserextensie "Facebook Blocker".

Firefox: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/facebook_blocker/
Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/ad-blocker-for-facebook/kinpgphmiekapnpbmobneleaiemkefag
Opera: https://addons.opera.com/de/extensions/details/adblock-for-facebooktm/

Facebook-remarketing / retargeting

Onze pagina's bevatten remarketingtags van het sociale netwerk van Facebook, 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS. Wanneer u onze pagina's bezoekt, maken de remarketingtags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. We kunnen deze informatie gebruiken voor de weergave van Facebook-advertenties. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Zie voor meer informatie het Privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ . Als u geen gegevens wilt verzamelen via Aangepast publiek, kunt u Aangepaste doelgroepen hier deactiveren.

Conversiemeting met de Facebook-bezoekersactiepixel

Met uw toestemming gebruiken we de "bezoeker Actie pixels" Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook") op onze website. Met zijn hulp kunnen we de acties van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Hiermee kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties volgen voor statistische en marktonderzoekdoeleinden. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dwz we zien de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, waarover we u informeren op basis van onze kennis. Facebook kan deze informatie correleren met hun Facebook-account en ook voor promotionele doeleinden, volgens Facebook gegevens Use Policy https://www.facebook.com/about/privacy/ gebruik. U kunt Facebook en zijn filialen inschakelen om advertenties op en buiten Facebook weer te geven. Het kan ook worden opgeslagen voor deze doeleinden, een cookie op uw computer. Deze toestemming mag alleen worden aangegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als je jonger bent, vragen we je om je voogden om advies te vragen.

Google AdWords

We gebruiken Google AdWords op onze website om een ​​online advertentieprogramma van Google Inc. te gebruiken. Dit omvat ook het bijhouden van conversies. Met deze tool zet Google AdWords een cookie op uw pc wanneer u onze website bezoekt via een Google-advertentie. De cookie is na 30 dagen niet meer geldig. Het dient geen enkele persoonlijke traceerbaarheid. Bezoek werkt als een gebruiker van onze website en het cookie toch zichtbaar is samen met Google voor ons dat u de advertentie heeft geklikt en werden doorverwezen naar onze site. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies zijn daarom niet traceerbaar via de websites van de adverteerders. Conversiecodegegevens worden gebruikt om conversiestatistieken voor adverteerders te genereren. wij als klanten weten dat het totale aantal gebruikers die hebben gereageerd op onze advertentie en werden vervolgens verstuurd naar een webpagina die is voorzien van een conversietrackingtag. We ontvangen geen informatie in dit proces die u persoonlijk als gebruiker zou kunnen identificeren. Als u het trackingproces afwijst, kan de cookie van Google Conversion Tracking via uw internetbrowser worden gedeactiveerd. Gebruik indien nodig de helpfunctie van de browser voor meer informatie. Ga naar http://www.google.de/policies/privacy/voor meer informatie over het privacybeleid van Google.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De Tag Manager verzamelt geen persoonlijke informatie. De tool triggert andere tags, die mogelijk gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als deze is uitgeschakeld op het domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. Het privacybeleid van Google over deze tool is hier te vinden:  https://www.google.de/analytics/tag-manager/use-policy/

Gebruik van Google Analytics

We gebruiken de webanalyseservice Google Analytics van Google Inc. op onze website. Dit maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die, door ze op te slaan op uw pc, een analyse van uw gebruikersgedrag met betrekking tot onze website mogelijk maken. De cookies genereren informatie die wordt verzonden naar een server van Google. Deze servers bevinden zich meestal in de VS, maar ze zijn het erover eens om de Europese Economische Ruimte te gebruiken en uw IP-adres te knippen voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het IP-adres na verzending naar de VS worden ingekort. Google evalueert de verstrekte informatie en biedt in dit verband andere diensten voor ons website-exploitanten. Het vastgestelde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-services. Door uw browserinstellingen te wijzigen, kunt u het opslaan van cookies op uw computer voorkomen. Dit kan echter in verband worden gebracht met weergave- en functionele beperkingen bij het gebruik van onze website. Een browser-invoegtoepassing voorkomt ook dat de door de cookies gegenereerde gegevens worden verzameld en gebruikt. U kunt deze downloaden via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deMeer informatie over het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie naar:  http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/.

Remarketing van Google Analytics

We gebruiken de remarketingfunctie van Google Inc. op onze website. Met deze functie presenteren we samen met Google aangepaste en op interesses gebaseerde advertenties aan onze bezoekers. Daarbij worden cookies op uw computer geplaatst. Dit zijn tekstbestanden die gebruikers herkennen wanneer ze pagina's openen, waardoor op interesses gebaseerde advertenties mogelijk zijn in het gehele Google-netwerk. In deze context weigert Google de verzameling van persoonlijke gegevens en beweert dat deze geen verbinding maakt met andere Google-services. U kunt de remarketingfunctie van Google stoppen door de instellingen op http://www.google.com/settings/ads te voltooien. Verder kan het gebruik van cookies worden gedeactiveerd via  http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.aspof via gewijzigde instellingen in uw browser. Gebruik indien nodig de helpfunctie. Ga voor meer informatie over Google Remarketing en het algemene privacybeleid van Google naar: http://www.google.com/privacy/ads/.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). De functie is ontworpen om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven aan websitebezoekers in het Google Netwerk. Met deze technologie kunnen we automatisch gegenereerde, gerichte advertenties plaatsen nadat u onze website bezoekt. De advertenties zijn gebaseerd op de producten en services waarop u op het laatste bezoek aan onze website hebt geklikt. Te dien einde, de browser van de website bezoeker een zogenaamde. "Cookie" wordt opgeslagen, waardoor de bezoeker om te herkennen wanneer deze website gesprekken die tot het netwerk van Google. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Google slaat meestal informatie op zoals uw webaanvraag, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek. Deze informatie wordt gebruikt om de webbrowser te associëren met een bepaalde computer. Op de pagina's van het Google Netwerk kunnen adverteerders vervolgens advertenties krijgen met betrekking tot inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op webpagina's die de remarketingfunctie van Google gebruiken. Als u met  https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated gebruik dat uw browsegeschiedenis van Google zal worden gekoppeld aan hun Google-account, en de informatie van uw hebben afgesproken Google-account gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties , de remarketingfunctie is ook cross-device. Google verzamelt uw Google-ID en gebruikt deze voor het detecteren van meerdere apparaten. Volgens eigen gegevens verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonlijke gegevens. Als u Google Remarketing echter niet wilt gebruiken, kunt u dit uitschakelen door naar http://www.google.com/settings/ads of het gedeelte Mijn account te gaan. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerd adverteren op het netwerk initiatief uitschakelen door de instructies in http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices of http://optout.networkadvertising.org .

Google Maps-plug-in

We gebruiken een plug-in van de internetdienst Google Maps op onze website. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Door het gebruik van Google Maps op onze website, wordt informatie over het gebruik van deze website en uw IP-adres naar een server van Google verzonden in de VS en op die server opgeslagen. We hebben geen kennis over de exacte inhoud van de ingediende gegevens, noch over het gebruik door Google. Het bedrijf ontkent in dit verband de verbinding van de gegevens met informatie van andere Google-services en het verzamelen van persoonlijke gegevens. Google kan de informatie echter wel aan derden doorgeven. Als u Javascript in uw browser uitschakelt, voorkomt u de uitvoering van Google Maps. Maar u kunt geen kaartweergave op onze website gebruiken. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de beschreven verzamelen en verwerken van de informatie door Google Inc .. Voor meer informatie over het privacybeleid en de voorwaarden voor het gebruik van Google Maps kun je hier vinden:  https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google+ plug-in

We gebruiken functies van Google+ op onze website. Het sociale netwerk wordt aangeboden door Google Inc., dat gevestigd is in de Verenigde Staten, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Met Google+ kun je inhoud wereldwijd publiceren via de knop. U krijgt ook gepersonaliseerde inhoud van Google en partnerproviders aangeboden. Google bewaart uw beoordeling (+1) over inhoud en informatie van websites waarop u hebt geklikt op +1. Je + 1-classificatie kan worden bekeken met je profielnaam en foto in andere Google-services. Google verzamelt al uw 1+ activiteiten. Deze verzameling is ontworpen om het Google-aanbod voor u te optimaliseren en te personaliseren. Als u het Google+ platform wilt gebruiken, maakt u een globaal zichtbaar profiel onder een naam die u kiest. De gekozen naam is ook van toepassing op de andere Google-services. Als u uw e-mailadres kent, heeft u toegang tot uw Google+ profiel. Google gebruikt de gegevens die zijn verzameld in haar privacybeleid, onder meer om statistieken samen te stellen die zijn samengevat in partnerbedrijven of die op een andere manier zijn gebruikt. Details over het gebruik van de gegevens en het privacybeleid zijn te vinden op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .Onder de link vindt u ook instructies voor persoonlijke privacy-instellingen op Google+

YouTube

YouTube is een sociaal netwerk beheerd door Google, Inc. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS ("Google"). De plug-in is herkenbaar aan het YouTube-logo (wit-zwart-rood-logo). Wanneer u een website van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van YouTube of Google. We hebben dus geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Google verzamelt met behulp van deze plugin en informeren u volgens onze kennis: Google zal de verkregen informatie aan uw gebruik van de website te evalueren informatie te gebruiken, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Google, evenals uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Microsoft Bing-advertenties

Op onze pagina's gebruiken we het bijhouden van conversies van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Microsoft Bing Ads slaat een cookie op uw computer op als u onze website hebt bezocht via een Microsoft Bing-advertentie. Microsoft Bing en we kunnen dus herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, is omgeleid naar onze website en een eerder bepaalde bestemmingspagina heeft bereikt (conversiepagina). We horen alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en zijn vervolgens doorgestuurd naar de conversiepagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker gegeven. Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft wordt gebruikt zoals hierboven uitgelegd, kunt u de vereiste instelling van een cookie weigeren, bijvoorbeeld via een browserinstelling die over het algemeen de automatische instelling van cookies deactiveert. U kunt het verzamelen van gegevens door de cookie gegenereerde over uw gebruik van de website, alsmede de verwerking van deze gegevens door Microsoft bovendien te voorkomen, door de op de volgende link:  http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out Opt-out verklaart uw oppositie. Bezoek de Microsoft-website op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement  voor meer informatie over privacy en cookies op Microsoft en Bing Ads.

Bing Universal Event Tracking (UET)

Onze website gebruikt de technologie van Bing Ads om gegevens te verzamelen en op te slaan die worden gebruikt om gebruiksprofielen te maken met behulp van pseudoniemen. Dit is een service van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Met deze service kunnen we gebruikersactiviteit op onze website bijhouden wanneer deze onze website heeft bereikt via advertenties van Bing Ads. Als u een dergelijke advertentie op onze website vindt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Er is een Bing UET-tag geïntegreerd op onze website. Dit is een code die wordt gebruikt om bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare informatie over het gebruik van de Website op te slaan in verband met de cookie. Dit omvat onder andere de tijd die aan de website is besteed, welke delen van de website zijn geopend en de advertentie die gebruikers naar de website heeft geleid. Informatie over uw identiteit wordt niet verzameld. De verzamelde informatie wordt verzonden naar Microsoft-servers in de VS en daar maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de instelling van cookies te deactiveren. Dit kan de functionaliteit van de site beperken. Daarnaast kan Microsoft door het volgen van verschillende apparaten uw gebruiksgedrag volgen op meerdere van uw elektronische apparaten, waardoor het gepersonaliseerde advertenties op of in Microsoft-websites en -apps kan weergeven. U kunt dit gedrag uitschakelen op  http://choice.microsoft.com/de-de/opt-outBezoek de Bing Ads-website ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 ). voor meer informatie over Bing-analyseservices. Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft ( https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement ).voor meer informatie over privacy bij Microsoft en Bing.

Twitter

Het Twitter short message network wordt beheerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS ("Twitter"). De Twitter-plug-ins ("tweet-knop") zijn herkenbaar aan het Twitter-logo op onze site. Wanneer u onze site bezoekt, maken de plug-ins een directe verbinding tussen uw browser en de Twitter-servers. Twitter ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de 'tweetknop' van Twitter klikt terwijl u bent ingelogd op uw Twitter-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Twitter-profiel. Hierdoor kan Twitter uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Twitter op  www.twitter.com/privacy. Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze pagina's associeert met uw Twitter-account, logt u uit bij uw Twitter-account. Je kunt ook voorkomen dat Twitter-plug-ins worden geladen met de browserextensie "NoScript" ( https://noscript.net/ ).

Gebruik van Hotjar

UOnze website gebruikt Hotjar. Met deze naam is een analysesoftware van Hotjar Ltd. genoemd. U kunt de website bereiken via http://www.hotjar.com. De zetel van het bedrijf is 3 Lyons Range - 20 Bisazza Street - Sliema SLM 1640 in Malta. Met de software kunnen we het gebruiksgedrag van onze bezoekers analyseren door klikken, muisbewegingen en dergelijke op onze website te meten en evalueren. Daarbij wordt de informatie die een trackingcode en cookies verzamelt, verzonden naar de Hotjar-server. Deze informatie gaat voornamelijk over apparaatgerelateerde gegevens zoals het IP-adres van uw apparaat en uw e-mailadres met uw voor- en achternaam, als u ons deze informatie hebt verstrekt. De schermgrootte van uw apparaat, het apparaattype en browserinformatie zoals type en versie, uw geografische locatie en uw voorkeurstaal worden ook vastgelegd. Typische logfile-gegevens zoals het domein, bezochte pagina's evenals toegangsdatum en toegangstijd worden ook vastgelegd via Hotjar. De software gebruikt deze gegevens voor evaluatie en kan andere services van derden zoals Google Analytics en anderen gebruiken. Deze serviceproviders kunnen ook bijbehorende gebruikersgegevens verwerken en opslaan. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van Hotjar. Gebruik de link https://www.hotjar.com/opt-outom te voorkomen dat Hotjar uw gegevens verzamelt en gebruikt. Houd ook rekening met de afzonderlijke privacyverklaringen van andere serviceproviders, zoals Google Analytics, in deze privacyverklaring.

Wijziging van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen om te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze services in het privacybeleid door te voeren, zoals: Bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe services. Uw nieuwe bezoek zal worden onderworpen aan het nieuwe privacybeleid.

Copyright - Beschermde inhoud van de website

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, audio- en videoclips en teksten te respecteren, om zijn eigen foto's, afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken , Alle binnen het internet aanbieden en eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de eigenaar van het auteursrecht. Alleen al vanwege de loutere vermelding is niet om te concluderen dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, gemaakt door de auteur-objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Kennisgeving aansprakelijkheid

Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ( "hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een verplichting in het geval alleen van kracht, waarin de auteur zich bewust is van de inhoud en het zou technisch mogelijk en redelijk zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van koppelen geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde / gekoppelde zijden, die werden gewijzigd na het instellen van de link. Deze verklaring geldt voor alle binnen haar eigen Internet-links en verwijzingen evenals voor de buitenlandse inzendingen in gastenboeken, discussiefora, lijsten met links, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waarin de externe toegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, alleen de aanbieder van de pagina waarnaar niet was degene die is gekoppeld aan deze pagina's.

De contactgegevens van het bedrijf:

Autobedrijf G.H. Wessel B.V.
Directeuren: Johan Wessel, Herman Wessel
Tel.: +31 541 55 55 55
E-Mail: info@auto-wessel.nl

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Autobedrijf G.H. Wessel B.V.
Naam: Johan Wessel, Herman Wessel
Telefoonnummer: +31 541 55 55 55
E-Mail: info@auto-wessel.nl